Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding behandeling en transactie tussen Linhsan Nagelstudio en client waarop Linhsan Nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen nagelsalon

Linhsan Nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

Een afspraak die gemaakt wordt per telefoon, whatsapp of via ons online boeking systeem, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de client gereserveerd.

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Linhsan Nagelstudio middels bekend per telefoonnummer en whatsapp 06 22623392 of per email info@linhsannagelstudio.nl

Bovenstaande punten gelden ook indien de client een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Linhsan Nagelstudio 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de client. Linhsan Nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de client melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

Linhsan Nagelstudio vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op www.linhsannagelstudio.nl/prijzenlijst/ . De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Linhsan Nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin te voldoen.

 1. Persoonsgegevens en Privacy

De client voorziet Linhsan Nagelstudio voor de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijksgewijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Linhsan Nagelstudio neemt de naam, e-mail en telefoonnummer van de client op in het boeking systeem. Dit e-mail/telefoonnummer wordt enkel en alleen gebruikt indien de nagelsalon client op de hoogte wil stellen van een wijziging van de afspraak.

Linhsan Nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgends de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

 1. Geheimhouding

Linhsan Nagelstudio is verplicht tot geheimhouding an alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. De nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Linhsan Nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Linhsan Nagelstudio is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Linhsan Nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de nagelsalon.

 1. Garantie

Linhsan Nagelstudio geeft de client 1 week (7 dagen) garantie op de eigen behandeling(en) en producten. 

Indien de nagels zijn onderhouden door een ander nagelsalon vervalt de garantie.


Deze garantie vervalt indien:

De client zonder afspraak de behandeling heeft laten uitvoeren (*binnenlopen zonder afspraak).

*ipv de 7 dagen garantie, bieden wij een 3 dagen garantie wanneer u uw naam met telefoonnummer genoteerd mag worden.

– De client de kunstnagels heeft laten onderhouden door/afkomstig is van een andere nagelsalon.**

**Ook hiervoor ipv de 7 dagen garantie, bieden wij een 3 dagen garantie.

– De client zonder handschoenen met agressieve chemicalien heeft gewerkt.

– De client de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken/ of afgetrokken.

– De client te lange nagels heeft (1/3 tip lengte of 2/3 van de nagelbed).

– De client smalle nagelvormen heeft (zoals: Coffin nagels, punt nagels, stilleto’s).

– De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

– De client jonger is dan 18 jaar (mbt loslating vd product(en) ivm inbalans van de hormonen).***

***Ook hiervoor ipv de 7 dagen garantie, bieden wij een 3 dagen garantie.

 1. Beschadiging & Diefstal

Linhsan Nagelstudio heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Linhsan Nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via telefoon en/of e-mail gemeld worden aan de eigenaar van Linhsan Nagelstudio en de behandelende stylist. Linhsan Nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Linhsan Nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftlijk kenbaar maakt. Indien Linhsan Nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Nail Art

Indien Linhsan Nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de client hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Linhsan Nagelstudio.

 1. Behoorlijk gedrag

De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Linhsan Nagelstudio het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Linhsan Nagelstudio en de client is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 1. Leeftijd

De minimale leeftijd die Linhsan Nagelstudio hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gelpolish) is 16 jaar mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder.

× Heeft u een vraag?